Print this page

Ochrana súkromia

My, FUJIFILM sa zaväzujeme chrániť a rešpektovať vaše súkromie.

Tieto zásady stanovujú, akým spôsobom budeme zaobchádzať s Vašimi osobnými údajmi, ktorá nám oznámite. Prosím, čítajte pozorne, aby ste pochopili náš prístup k týmto údajom a spôsob akým s nimi budeme nakladať.

Na účely Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov bude správcom osobných dát FUJIFILM UK Ltd, 10a St Martins Way, St Martins Business Centre, Bedford, MK42 0LF, Spojené Kráľovstvo.

Ako budeme používať obdržaná dáta a na čo budú slúžiť

Informácie používame nasledovnými spôsobmi:

Dáta ktorá od Vás obdržíme priamo, môžu byť kombinované s informáciami, ktoré ste poskytli prostredníctvom iných zdrojov.

Neosobné dáta sú používané na zabezpečenie stability, výkonu a efektívnosti našich webových aplikácií. Tiež slúžia k zužitkovaniu skúseností našich zákazníkov, zlepšeniu spôsob ovládania a obsahu našich stránok.

FUJIFILM v žiadnom prípade neoznamuje informácie, ktoré identifikujú jednotlivé osoby, našim reklamným agentúram. Môžeme však oznamovať všeobecné informácie o našich užívateľoch (napr .: 500 mužov vo veku do 30 rokov videlo určitý deň špecifickú reklamnú upútavku). Takéto informácie môžeme využiť ako oznámenie pre naše reklamné agentúry, ktorým je tak umožnené osloviť špecifickú cieľovú skupinu (napr. Ženy z jednej geografickej oblasti). Môžeme tiež oznámené informácie použiť k spolupráci s našimi agentúrami, ktoré nám odporučia prezentovať sa v danej cieľovej skupine.

S kým dáta zdieľame

FUJIFILM nebude nikdy oznamovať Vaše osobné údaje, predajom, prenájmom, alebo leasingu iným obchodným partnerom alebo tretím stranám pokiaľ to Vami nebude schválené.

Použitie Cookies

Ak navštívite naše stránky, môžete ich bez obáv prezerať a zisťovať si dostupné informácie bez nebezpečenstva odhalenia Vašej identity. Aby sme zlepšili naše webové stránky využívame funkciu "cookies" ktoré monitorujú Vašu návštevu. Cookie je malý tok informácií, ktoré sú prenášané do Vášho webového prehliadača prostredníctvom webového serveru, ktorý je schopný ako jediný tieto informácie prečítať. Funguje ako identifikačná karta a týmto nám umožní zaznamenať Vašu cestu po našich stránkach. V žiadnom prípade neumožní aktivovať nejaký kód alebo preniesť vírus. Cookies nám umožní lepšie upravovať naše webové stránky pre ich lepšiu obslužnosť a osobný prístup ako napríklad:

Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby akceptovali cookies. Môžete si však zvoliť vypnutie funkcie cookies v nastavení vášho prehliadača. Toto nastavenie však môže spôsobiť, že niektoré informácie na našich stránkach Vám nebudú vám prístupné. Ak funkciu cookies nemáte aktívnu, bude Vám automaticky aktivovaná naším systémom po pripojení k našim stránkam.

Upozornenie: Naše reklamné agentúry môžu tiež využívať funkciu cookies, avšak toto využívanie je mimo našu kontrolu

Kde ukladáme vaše osobné údaje

Dáta, ktoré od Vás obdržíme, môžu byť prenášané a uložené v destinácii mimo Európskeho Hospodárskeho Priestoru. Tieto informácie môžu byť spracovávané osobami, ktoré tiež nie sú súčasťou tohto priestoru a pracujú pre nás a našich dodávateľov. Ak nám poskytnete vaše osobné údaje, súhlasíte s týmto procesom. My zabezpečíme všetky primerané opatrenia, aby sme obdržané dáta ochránili v zmysle tohto ustanovenia.

Všetky informácie, ktoré nám poskytnete budú uchované na našich zabezpečených serveroch. Ak sme Vám dodali heslo (alebo ste si ho sami zvolili), ktoré Vám umožní chránený prístup k niektorým zložkám na našich webových stránkach, ste povinní toto heslo starostlivo chrániť. Žiadame Vás, aby ste Vaše heslo neprezradili iným osobám.

Bohužiaľ, prenos informácií po internete nie je vždy úplne zabezpečený. Aj keď sa o to veľmi starostlivo snažíme, nemôžeme garantovať bezpečnosť prenosu vašich dát. Prenos dát je na vaše riziko. Akonáhle však od Vás vaše osobné údaje obdržíme, budeme dodržiavať všetky procesy a bezpečnostné opatrenia tak, aby nebolo možné neautorizovaným osobám získať prístup k týmto informáciám.

Externé stránky

Naše stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Prosíme, berte na vedomie, že FUJIFILM nie je zodpovedný za praktiky iných webových stránok a ich nakladanie s osobnými údajmi. Snažíme sa, aby si boli naši užívatelia vedomí, že opúšťajú stránky našej spoločnosti a prečítali si vždy stanovy o nakladaní s osobnými údajmi na iných webových stránkach, ktoré zbierajú osobné údaje od užívateľov. Toto ustanovenie platí len pre užívateľov našich webových stránok.  

Vyhlásenie

Vaše osobné údaje môžeme oznamovať aj inému členovi našej skupiny, ako napríklad našej dcérskej spoločnosti, skupinovému holdingu a ich dcérskym spoločnostiam, podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tretím stranám nasledovne:

Vaše práva

Máte právo nás požiadať, aby vaše osobné údaje neboli spracované na marketingové účely. Budeme Vás vopred informovať, že sa chystáme spracovávať vaše osobné údaje alebo odovzdať tieto údaje tretej strane za týmto účelom. Toto Vaše právo môžete využiť zaškrtnutím niektorých políčok na formulároch na to určených pri zbere takýchto informácií. Môžete tiež využiť možnosť sa s nami kedykoľvek spojiť prostredníctvom emailu privacy@fujifilm-digital.com.

Prístup k informáciam

Podľa zákona máte právo získať prístup k informáciám, ktoré o Vás zhromažďujeme. Vaše právo musí byť v súlade s týmto zákonom. Ak tak urobíte, máme právo Vám účtovať zvýšené náklady spojené s týmto úkonom.

Zmeny v stanovách o ochrane osobných údajov

Akékoľvek zmeny v ustanovení o ochranne osobných údajov vám budú oznámené na našich webových stránkach alebo v prípade, ak je to vhodné, budete informovaní prostredníctvom emailu.

Kontaktné údaje

Všetky vaše otázky, komentáre alebo požiadavky týkajúce sa našich pravidiel o ochranne osobných údajov môžete smerovať na privacy@fujifilm-digital.com.

Print this page